תנאי המנוי

מדיניות רכישות וביטולים

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר של עמותת מטא, העמותה לפיתוח התודעה בשיתוף עם מרחב מודעות (להלן: "המרחב" / "הבעלים") https://www.tatmuda.com ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ו/או לאפליקציה סלולרית בעלת אותו שם או שם דומה (ככל שתהיה) (להלן: "האתר"/"המרחב" "מרחב מודעות"). האתר מאפשר ביצוע רכישות של מוצרים ושירותים מהעמותה (קורסים סדנאות ומפנה לטיפולים אישיים) בישראל ומחוצה לה. כל הרכישות והביטולים של מוצרים ושירותים מן האתר ומהמרחב יהיו על פי תנאי מדיניות זו. למרחב הזכות לשנות מדיניות זו מעת לעת. המחירים באתר הינם סופיים, אלא אם צוין אחרת במפורש. המדיניות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת באופן שווה לשני המינים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

גיפט קארד – כרטיס מתנה

מתנה פותחת תודעה

האתר מאפשר לרכוש שירותיו עבור אחרים. מימוש כרטיס מתנה כפוף לתאריך תפוגתו, ולתנאים הכלליים לקבלת השירות כמפורט במדיניות זו.

לאחר ביצוע הזמנה באתר וקבלת אישור חברת האשראי לתשלום תהיה זכאי לשירותים או למוצרים שרכשת.

המרחב שואף לכך שכל מוצריו יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, תהיה זכאי לפנות למרחב ולהתריע על כך ולהשיב את המוצר בצירוף הוכחת קניה. המרחב יבדוק את התלונה, ויהא רשאי לאחר הוכחת הפגם להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות אותך בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרחב. במידה ומוצר לא יהא במלאי, המרחב יפנה אליך ויבטל הזמנתך או יציע לך לספק את המוצר באיחור, על פי בחירתך.

המרחב אוהב לקוחות מאושרים, ולכן במידה והתחרטת עוד לפני שהמוצר נשלח אליך תוכל בקלות וללא עלות לבטל את הזמנתך.

המוצרים ישלחו לכתובת אותה הזנת במערכת ככתובת למשלוח ובמידה ומדובר בחברת שליחויות עליך גם לפרט טלפון זמין ליצירת קשר עמך, במידה ובחרת משלוח רגיל, המוצרים מטופלים ונשלחים תוך 2-3 ימי עסקים ממועד ההזמנה. זמן הגעתו המשוער של המשלוח כשבוע ימים בדואר רגיל ו– 3-5 ימי עסקים בדואר מהיר באמצעות חברת שילוח בשעות העבודה 9:00-18:00 . עם זאת בעלי האתר לא יישאו באחריות בגין איחורים באספקה או אי אספקה הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתם דוגמת שירותי הדואר, חברת השליחויות, אסונות טבע, שביתות כלליות, בעיות תחבורה וכיו"ב.

אתה רשאי לבטל כל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אלא אם יש לכך התייחסות ספציפית במדיניות זו, ואז היא זו שתקבע.
אנו מקווים שאהבת את הפריט/ים שרכשת, אבל אם מכל סיבה שהיא אינך שלם עם הרכישה, באפשרותך לבטל את הזמנתך בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, ובכפוף לכך שהמוצר יושב לידי בעלי האתר באריזתו המקורית שטרם נפתחה, שתוכח הרכישה, שלא נעשה בהם שימוש והם אינם פגומים והתווית עדיין מוצמדת אליהם.

תקופת הביטול בשירות, למעט אם יש לגביו התייחסות ספציפית בפירוט השירותים למטה ,14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת אישור עליה במייל, לפי המאוחר, אך לא פחות משני ימי עסקים לפני קיום אירוע פרונטלי או אינטרנטי. במידה ומדובר בקורס זכות הביטול תהיה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מייל אישור על כך, על פי המאוחר, ובלבד שתתקבל לפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס. במידה וקיבלת חומרים אינטרנטיים, דמי הביטול שיושבו לך לא יכללו את החלק היחסי של החומרים שניתנה לך גישה אליהם באתר, שמחיריהם יפורטו במועד ההתקשרות.

בגין כל ביטול של מוצר או שירות יהיה האתר רשאי לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך. דמי משלוח לא יושבו.
למעט אם מפורט במפורש בסעיף מיוחד, כל תחשיב החזר יעשה על פי המחיר ששילם הלקוח בפועל, עם זאת, בכל מקרה בו יחושבו דמי ביטול או תשלומים שחובה לשלם בעת ביטול, יחושבו אלה לפי המחירים המלאים של המפגשים, המוצרים, השירותים המופיעים במחירון המרחב. בכל מקרה כל מתנה אשר התקבלה בעת ההרשמה ללימודים, אשר מומשה על ידיך, תשולם במקרה של ביטול על פי ערכה במחירון המרחב במועד הביטול. התשלום יושב לך באותו אופן בו שילמת תוך 7 ימי עסקים ובכפוף למועדי טיפול חברת האשראי.

מקרה של הרשמה לאירוע, ניתן לבטל ולקבל החזר מלא של התמורה עד 5 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

במקרה של ביטול 5 ימי עבודה לפני האירוע ועד 2 ימי עבודה לפני מועד האירוע יגבה 50% מהתמורה המלאה. במקרה של ביטול כ- 2 ימי עבודה לפני האירוע תיגבה התמורה המלאה.

בעת מימוש כרטיס מתנה באמצעות הרשמה לאירוע, ניתן יהיה לבטל את ההרשמה עד 5 ימי עבודה לפני האירוע בקבלת כרטיס מתנה חדש. לא ניתן יהיה לבטל רישום על פי כרטיס מתנה פחות מ-5 ימי עבודה לפני המועד.

ביטול השתתפות לפני מועד האירוע

במקרה של הרשמה לאירוע, ניתן לבטל ולקבל החזר של התמורה בניכוי דמי ביטול של 5% מערך הסמינר או 100 שקלים, על פי הנמוך, עד 5 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

במקרה של ביטול 5 ימי עבודה לפני האירוע ועד 2 ימי עבודה לפני מועד האירוע יגבו 50% מהתמורה המלאה. במקרה של ביטול כ- 2 ימי עבודה לפני האירוע תיגבה התמורה המלאה. כל ביטול פחות מ-5 ימים לפני האירוע, יזכה אותך באפשרות לדחות את הסמינר ולהרשם במקומו לסמינר מאוחר יותר במקום.

ביטול השתתפות באירוע עצמו

סמינר למשוך בחוטים מורכב משני מפגשים. במידה והשתתפת בסמינר, ועד תום ההפסקה הראשונה של המפגש הראשון בסמינר תחליט להפסיק את השתתפותך מכל סיבה שהיא, אנו מזמינים אותך לגשת לכל אחד מאנשי הצוות שלנו ולקבל זיכוי מלא על הסמינר.

סמינר מקוון

סמינר מקוון של למשוך בחוטים ניתן לביטול עד לקבלת הקישור אליו, בניכוי של 5% מערך העסקה או 100 ש"ח על פי הנמוך, ואינו ניתן לביטול לאחר משלוח הקישור להתחברות.

במקרה של הרשמה לאירוע, ניתן לבטל ולקבל החזר מלא של התמורה עד 5 ימי עבודה לפני מועד האירוע המטריקס. במקרה של ביטול פחות מ– 5 ימי עבודה לפני האירוע ועד 2 ימי עבודה לפני מועד האירוע יגבה 50% מהתמורה המלאה. במקרה של ביטול כ– 2 ימי עבודה לפני האירוע תיגבה התמורה המלאה עבור אירוע המטריקס. הפסקת ההשתתפות בסמינר למשוך בחוטים עד תום ההפסקה הראשונה של המפגש הראשון תזכה אותך בזיכוי מלא על החבילה בניכוי עלות אירוע לצאת מהמטריקס כפי שהיא במחירון המרחב.

בתקופות בהן מוצעת החבילה, ניתן להירשם לחדר הכושר לתודעה, ולמתחייבים ל-4 חודשים יינתן סמינר"למשוך בחוטים" במתנה. כאשר חודש ראשון הוא חודש לימוד "למשוך בחוטים", הסמינר הוירטואלי + כניסה לקבוצת 21 ימים של חוטים. והחל מחודש שני כניסה לתרגולי חדר הכושר לתודעה. במסגרת 4 חודשי ההתחייבות: חודש אחד "למשוך בחוטים" + שלושה חודשים תרגולים בחדר כושר. (לא ניתן לדחות את מועד התרגול הראשון).

התוכנית "חדר הכושר התודעתי" הינה תוכנית שנתית המורכבת מ– 12 תרגולים חודשיים באקדמיה הוירטואלית ו– 4 אירועים פרונטאליים כפי שמתואר בתוכניה המפורסמת באתר הבית.ההרשמה היא למנוי חודשי מתחדש לתקופה בלתי קצובה בהוראת קבע חודשית. לאחר סיום התחייבות על התלמיד להודיע במידה והוא מעוניין להפסיק את פעילותו.

הקפאת המנוי לחדר כושר תודעתי

במידה וקיימים מקרים חריגים, לדעת המרחב, אנו נאפשר לך להקפיא את המנוי למספר חודשים ועד שנה שלמה.

מרחב מודעות – מרחב הכ"ח היא תכנית בעלת שלושה שלבים (מודולים) בעלי 8-10 מפגשים (על פי התכניה שעשויה להשתנות מתכנית לתכנית). עלות כל מודול הינה 6000 ₪ והתשלום נעשה בגין כל התכנית מראש. תלמיד המעוניין לדחות את מועד התשלום לתחילת הקורס, ישלם מקדמה של 500 ₪ מראש ואת היתרה במועד תחילת המודול הראשון. תלמיד אשר קיבל אישור לדחות את מועד התשלום לאחר תחילת הקורס, ישלם את המקדמה, ויפקיד בידי המרחב במועד עריכת העסקה, שיקים לתשלום כל הקורסים, בתשלומים חודשיים עוקבים, לתאריכים הדחויים, ובמידה וישלם באשראי ישיב לו המרחב את השיקים בגין כל תשלום ששילם. ביטול כל מודול או התכנית כולה יעשה תוך 14 ימים מהרישום למודול או לתכנית או מקבלת המייל על כך, על פי המאוחר, ולא פחות משני ימי עסקים לפני תחילת המודול או התכנית בין במתן מידע ראשון באינטרנט או לפני תחילת מפגש הפרונטלי הראשון, על פי המוקדם ויחוייב בדמי ביטול של 5% מערך מסלול מרחב הכ"ח או 100 ₪ על פי הנמוך. במידה ויוצא תלמיד לפני או בתום מודול 1 ישלם מחיר של מודול יחיד: 6000 ש"ח ולא יהנה מההנחה של מי שנרשם לכלל הקורס. ביטול באמצע מודול לא יזכה להחזר עבור אותו המודול אך יזכה בגין המודולים האחרים. כל ביטול יהיה בניכוי המתנות וההנחות אשר ניתנו במהלך ההרשמה ואשר נוצלו על ידך או שהוזמנו עבורך ולא ניתן עוד לבטלן. מכל סיבה של כוח עליון, במידה ולא תתאפשר העברת השיעורים בצורה פרונטלית, יועברו השיעורים למתכונת וירטואלית, והדבר ייחשב כשיעור לכל דבר, וכתמורה מלאה למוצר והשירות הנרכש, ולא יהיו לתלמיד כל טענות על כך. בהתאמה, לא יהיה החזר כספי על שיעורים אלה.

מסלול ההאצה הוא הרשמה מוקדמת למסלול מרחב הכ"ח והשתלבות בפעילויות הקהילתיות של המרחב.
ביטול מסלול ההאצה עד 2 ימים לפני תחילת המודול הראשון בין במתן מידע ראשון באינטרנט או לפני תחילת מפגש הפרונטלי הראשון, על פי המוקדם, יזכה אתכם בהחזר למעט דמי ביטול בגובה של 5% מערך מסלול מרחב הכ"ח אליו נרשמת או 100 ₪ על פי הנמוך, ובניכוי כל האירועים הקהילתיים בהם נטלת חלק על פי מחירון המרחב.

מסלול זה כפוף לבחינה של המועמד על ידי המרחב על פי שיקול דעת של המרחב, וקבלתו למסלול. התשלום עבור מרחב מנהיגות הוא מראש בעת ההרשמה. תלמיד המעוניין לדחות את מועד התשלום לתחילת הקורס, ישלם מקדמה של 500 ₪ מראש ואת היתרה במועד תחילת הקורס. תלמיד אשר קיבל אישור לדחות את מועד התשלום לאחר תחילת הקורס, ישלם את המקדמה, ויפקיד בידי המרחב במועד עריכת העסקה, שיקים לתשלום כל הקורס, בתשלומים חודשיים עוקבים, לתאריכים הדחויים, ובמידה וישלם באשראי ישיב לו המרחב את השיקים בגין כל תשלום ששילם. ביטול הקורס יעשה תוך 14 ימים מהרישום לקורס או מקבלת המייל על כך, על פי המאוחר, ולא פחות משני ימי עסקים לפני תחילת הקורס בין במתן מידע ראשון באינטרנט או לפני תחילת מפגש הפרונטלי הראשון, על פי המוקדם ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% מערך מרחב מנהיגות או 100 ₪ על פי הנמוך. ביטול עד תום שלושת השיעורים הראשונים יעשה בכפוף לתשלום בגין שלושת השיעורים במחירם המלא. ביטול עד תום השיעור השביעי יחייב אותך בתשלום על מחצית מהקורס. ביטול לאחר תחילת השיעור השמיני לא יזכה להחזר. כל ביטול יהיה בניכוי המתנות וההנחות אשר ניתנו במהלך ההרשמה ואשר נוצלו על ידך או שהוזמנו עבורך ולא ניתן עוד לבטלן. מכל סיבה של כוח עליון, במידה ולא תתאפשר העברת השיעורים בצורה פרונטלית, יועברו השיעורים למתכונת וירטואלית, והדבר ייחשב כשיעור לכל דבר, וכתמורה מלאה למוצר והשירות הנרכש, ולא יהיו לתלמיד כל טענות על כך. בהתאמה, לא יהיה החזר כספי על שיעורים אלה.

בשיתוף מכללת רידמן. ביטול הקורס יעשה תוך 14 ימים מהרישום לקורס או מקבלת המייל על כך, על פי המאוחר, ולא פחות מחמישה ימי עסקים לפני תחילת הקורס בין במתן מידע ראשון באינטרנט או לפני תחילת מפגש הפרונטלי הראשון, על פי המוקדם ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% מערך התהליך או 100 ₪ על פי הנמוך. תכני הקורס המקוונים ישארו פתוחים למשך שנה נוספת עם תום הלימודים.

מסלול זה כפוף לבחינה של המועמד על ידי המרחב על פי שיקול דעת של המרחב, וקבלתו למסלול.
התשלום עבור מסלול הסמכה הוא מראש בעת ההרשמה. תלמיד המעוניין לדחות את מועד התשלום לתחילת הקורס, ישלם מקדמה של 500 ₪ מראש ואת היתרה במועד תחילת הקורס. תלמיד אשר קיבל אישור לדחות את מועד התשלום לאחר תחילת הקורס, ישלם את המקדמה, ויפקיד בידי המרחב במועד עריכת העסקה, שיקים לתשלום כל הקורס, בתשלומים חודשיים עוקבים, לתאריכים הדחויים, ובמידה וישלם באשראי ישיב לו המרחב את השיקים בגין כל תשלום ששילם.

ביטול הקורס יעשה תוך 14 ימים מביצוע העסקה, ולא פחות מארבעה עשר ימי עסקים (או שני ימי עסקים במקרה של עסקה טלפונית) לפני תחילת הקורס ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות הקורס או 100 ₪ על פי הנמוך מביניהם.
ביטול תוך 14 ימים ממועד העסקה אשר חל פחות מ- 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס יחייב בתשלום 25% מעלות הקורס או 500 ₪ על פי הגבוה מביניהם.
ביטול אחרי 14 ימים ממועד ביצוע העסקה אשר חל חודש או יותר לפני תחילת הקורס יחייב אותך בתשלום 5% מעלות הקורס או ב500 ₪ על פי הגבוה מביניהם.
ביטול אחרי 14 ימים ממועד ביצוע העסקה אשר חל פחות מחודש לפני תחילת הקורס יחייב אותך בתשלום 25% מעלות הקורס או ב- 500 ₪ על פי הגבוה מביניהם.
ביטול בארבעים וחמישה הימים לאחר תחילת הקורס יחייב אותך בתשלום של 50% מעלות הקורס או 500 ₪ על פי הגבוה מביניהם.
ביטול לאחר 45 ימים מתחילת הקורס יחייב אותך בתשלום מלא של הקורס, ולא תהיה זכאי להחזר כספי.

ביצוע העסקה משמעו הרישום לקורס או קבלת המייל על כך, על פי המאוחר .
תחילת הקורס משמעו בין במתן מידע ראשון באינטרנט או לפני תחילת מפגש פרונטלי ראשון, על פי המוקדם, ובמידה ומדובר במסלולתחילת הקורס הראשון במסלול.
עלות הקורס היא מחיר הקורס ששילמת בפועל בניכוי מלגות והנחות, למעט הוצאות שהוזמנו עבורך ולא ניתן עוד לבטלן. מכל סיבה של כוח עליון, במידה ולא תתאפשר העברת השיעורים בצורה פרונטלית, יועברו השיעורים למתכונת וירטואלית, והדבר ייחשב כשיעור לכל דבר, וכתמורה מלאה למוצר והשירות הנרכש, ולא יהיו לתלמיד כל טענות על כך. בהתאמה, לא יהיה החזר כספי על שיעורים אלה

במקרה של ביטול לא יינתן החזר כספי, וזכות ההשתתפות בסדנא תועבר למועד הבא בו תתקיים

טיפולים – מדיניות ביטולים:
במקרה של ביטול אחרי טיפול עד שניים ניתן לקבל את ההחזר היחסי, כלומר מה ששולם פחות עלות הטיפול לפי מספר הטיפולים שבוצעו  (עלות טיפול בודד 450 ש"ח) + 50 ש"ח דמי ביטול. 
החל מטיפול 3 אין אפשרות לקבל החזר כספי והסכום נשאר כזיכוי לשימוש הלקוח לקורסים, סדנאות או ריכישות מוצרים בחנות.